گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،چندیست دربین تمامی شرکتهاو سازمانهاییکه میخواهنددر مناقصات شرکت کنند بصورت الزام واجبار رایج شده است، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری رافقط اداره کارصادر مینمایدوبدلیل الزام تمامی سازمانهای شرکت کننده درمناقصه به داشتن مدرک ایمنی پیمانکاری ،تمامی سازمانهابدنبال کسب گواهی ایمنی پیمانکاران هستندکه اغلب حتی نام صحیح گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رانیز نمیدانند.