گواهینامه ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ،برای دریافت این گواهینامه باید بدانیمکه گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۱۴۰۰۱ ،چه کاربردی درمجموعه ماخواهد داشت.

 گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ ،ازسری گواهینامه های ایزو ،میباشدکه همراهبا گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ،و ایزو ۴۵۰۰۱ ،ارائه می گردد. درواقع کمتر شرکتی هستکه گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ ،رابه تنهایی دریافت کنند ودرخواست اخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ ،رابه تنهایی داشته باشد. معمولاً برای دریافت این گواهینامه و ایزو ۱۴۰۰۱ ،شرکتها همراهبا گواهی نامه ایزو ۱۴۰۰۱ ، گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ،رانیزدرخواست می نمایند. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ،سیستم مدیریت کیفیت ،میباشدو همچنین همزمانبا اخذ ایزو ۱۴۰۰۱ ،متقاضیان دریافت گواهینامه ازما گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ ،رانیز درخواست مینمایند .گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ ،مربوطبه ایمنی حرفه ای می باشد همانطورکه ازنامش پیداست گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ نشان دهنده وبیان کننده این موضوع می باشد تمامی کارکنان وکارمندان شرکت ماو همچنین کارگران مشغول درکارخانه یاکارگران مشغول درپروژه ازایمنی بالایی برخوردار هستند توجه داشته باشید گرفتن ایزو ۴۵۰۰۱ به معنای ایمنی خدمات کالا ویا محصول مانمیباشد درواقع فقطبه ایمنی افراد دخیل درتولید کالا محصول ویاخدمات مامیباشد . ایزو ۱۴۰۰۱ نیزبیانگراین موضوع میباشدکه شرکت مادر حین انجام خدمات تولید محصول یاکالای خودو همچنین درحین انجام پروژه هیچ گونه آلاینده ای تولید نمیکندو محیط زیست راآلوده نمیکند البته داشتن ایزو ۱۴۰۰۱ صد درصدبه معنای تولید نکردن هیچ آلاینده نیست وفقطبه این معناست شرکت متقاضی گواهینامه ایزو ،همراستا وهمسوبا استاندارد های ایزو ۱۴۰۰۱ وسایر ایزوها گام برداشته است ودرصدد رعایت این استانداردها می باشد شاید برای شما سوال پیش آید شرکت مثلاً حسابداری چراباید ایزو ۱۴۰۰۱ دریافت نمایند،زمانیکه این شرکت هیچ گونه کالا یامحصولی راتولید نمینماید ودرواقع بطور مستقیم آلاینده تولید نمیکند؟ امااین دیدگاه ماست دیدگاه اصلی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ بیانگراین موضوع میباشد: تمامی افراد حتی افرادخانه داردر حال تولید آلاینده ویا مصرف انرژی میباشد بنابراین بایداین مصرف انرژی راکنترل نمایداگربین سراغ مثال قبلی برای شرکت حسابداریکه متقاضی دریافت ایزو ۱۴۰۰۱ میباشدو گواهینامه ایزو ،میخواهد حالا جهت سوال پیش آمده برای چه باید گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ دریافت نمایند پاسخ میدهیم اگرشما درشرکتتان برق مصرف مینماییدیا بفرماییدتمامی افرادشرکت شماباچه وسیله ای بشرکت مراجعه مینمایند اگرماشین شخصی میباشداین ماشین درحال تولید آلاینده میباشد، برای کم کردن این آلاینده میتوانیم برای افرادشاغل درشرکت متقاضی گواهینامه ایزو ،باهرزمینه فعالیتی سرویس جمعی برقرار کنیم تاآلاینده درحدکمتری وتوسط یک وسیله تولید شود. اینکه تمامی افراددر اتاق‌های کارشان لامپ روشن ننمایند ازنور طبیعی برای روشنایی اتاق استفاده نمایند.درواقع هدف استاندارد ISO14001 همین میباشد.

حتی همین لامپی که روشن می کنیم درحال سوزاندن آلایندهای میباشد تابتواندروشنایی رابه لامپ مابرساند یاکولرهای گازی کولر های آبی یابخاریها وشوفاژها همگی درحال تولید آلاینده هستند که به چشم مامشخص وشفاف نیستند وما فکر میکنیم هیچ آلاینده تولید نمیکند چون زمینه کاری شرکت پروژه محوریا محصول محوروتولید کالا نیست وچون فقط خدماتی میباشد بنابراین آینده ای ندارید باتوجه به این مسائل متوجه شدیمکه چراهمه شرکت ها باهمه زمینه فعالیتها میتوانند گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ دریافت نمایند ونیازی به زمینه فعالیت خاصی نیست یابهتر بگویم اخذ ایزو ۱۴۰۰۱ مختص شرکت وزمینه فعالیت خاصی نیست .

خواندن مقالات زیررابه شما توصیه مینمایم:

سیستم مدیریت یکپارچه 

اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۱

افراد با سلایق ونتایج گوناگون درجستجوهای اینترنتی خودکلمات زیررادر گوگل جستجو می نمایند تابه نتیجه دلخواه برسند شاید شماهم باجستجوی کلمات زیربه صفحه ما هدایت شده اید

اخذ گواهینامه ایزو ،گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ایزو ، دریافت مدرک ایزو ، ایزو ۱۴۰۰۱ ، ایزو چیست ؟  ، ازکجا ایزو بگیریم ؟ ، مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ، مراجع معتبر گواهی دهنده ایزو ، شرکتهای معتبر گواهی دهنده ایزو درایران ، گواهینامه ایزو معتبر ،  گواهی نامه ایز معتبر ، مدرک ایزو ، گواهی ایزو ، اخذ ایزو ، ایزو فوری  ، دریافت ایزو فوری ، اخذ ایزو فوری

باماهمراه باشید ….     ۴۴۸۲۶۸۴۱- ۰۲۱