گواهینامه HSE-MS یک مدل استانداردی میباشد درحوزه ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست.مراجع صادرکننده گواهی نامه HSE ،همان مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو هستندوبرخی بصورت مستقل گواهینامه ایمنی راارائه میدهندوبرخی بصورت رسمی وباتاییدیه های بین المللی