گواهینامه مجوز اداره کار

اخذ گواهینامه مجوز اداره کار یاهمان تایید صلاحیت پیمانکاری درچندین سال اخیربه صورت اجبار برای مناقصات به کارفرماها وشرکت‌های مناقصه گذار اعلام شده است بنابراین اگرشرکتی تصمیم درجهت شرکت نمودن درمناقصه راگرفته بایداین گواهینامه راداشته باشد.البته این گواهینامه بتنهایی مورددرخواست نمیباشد (ناگفته نماند دربعضی اززمینه فعالیتهابه تنهایی مورد درخواست میباشد ،مثل زمینه فعالیتهای خدماتی ،تامین نیرو ،طبخ غذا وغیره ،امادر مناقصات پیمانکاری ،عمرانی بصورت جداگانه گواهینامه رانمیخواهند البته نافی این‌مطلب نمیباشدکه به‌هیچ عنوان درمناقصات عمرانی نفتی پیمانکاری بصورت مستقیم این گواهینامه رانخواهند خواست .

مجوز اداره کار یابانام دیگری بعنوان گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ،بصورت پیشنیاز جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،اخذ میگردد ،(البته بتنهایی هم کاربرد دارند وبیشتر برای شرکتهای خدماتی وبه عنوان گرید یا رتبه خدماتی است) وبرای شرکتهای پیمانکاری وبرای باقی شرکتها مانندهمین شرکتهای خدماتی بصورت پیش زمینه وپیش نیازبه اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،میباشد .

بایک مثال ساده فرض کنید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،به عنوان مدرک فوق لیسانس میباشد وبرای اخذاین مدرک شماباید لیسانس داشته باشید لیسانس شما میشود گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ،یابعضاًازاین گواهینامه بنام گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاران ،نیزنام برده میشود.

حال بایددید برای اخذاین مدرک واین گواهینامه که مجوز اداره کار ،نیزنامیده میشود، چه مدارک دیگری نیازداریم وهمچنین چه شرایطی دارد اولین ومهمترین آیتم داشتن طرح طبقه بندی مشاغل ،میباشد، آیتم بعدی داشتن دفتر مرکزی کدر صورت مالکیت اسناد مالکیت بایدارائه گرددودر صورت مستاجر بودن بایداسناد اجاره باکد رهگیری ارائه شود ،آیتم بعدی تحصیلات مدیر عامل میباشدکه باید حتما دیپلم باشد یعنی کمترین مقطع تحصیلی وپایینترین مقطع تحصیلی دیپلم است البته اگربالاتر بودمشکلی نیست فقط دیپلم به پایین تمیشود.

درراستای همان مثال مدرک کارشناسی ارشد وکارشناسی،که گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ،رامانند گواهینامه کارشناسی اعلام کردیم ومثال زدیم بایدعرض کنم خدمت شماکه برای اخذ مدرک کارشناسی شماباید دیپلم داشته باشیدواین دیپلم شمادرزمینه مجوز اداره کار ،یاهمان گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری ،داشتن طرح طبقه بندی مشاغل ،میباشد .

طرح طبقه بندی مشاغل ،همانندیکی ازاسناد مهم شرکت شماباید وجود داشته باشد ،همانند اساسنامه وروزنامه رسمی ،افراد بسیاری این طرح رابرای شماتهیه مینماینداماباید دقت نمایید طراحان اصلی مهراداره کار رادارند وتایید شده ازطرف وزارت کار می باشند پس هرکسی نمیتواند این طرح طبقه بندی مشاغل ،رابرای شماتهیه ومهر نماید چون فقط تهیه طرح مهم نمیباشد ،درواقع طرح طبقه بندی مشاغل ،رابا کمی داشتن اطلاعات می تواند هرکسی طراحی نماید امامهم تاییدیه اداره کار می باشد ،که برای هرمرکزهراستان هرشهرهراداره وهرشرایطی متفاوت است .بنابراین داشتن طرح طبقه بندی مشاغل ،نیزیکی ازموضوعات مهم ودغدغه اصلی شرکتهایی میباشدکه به دنبال اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ،هستند.

برای اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ،یاهمان تعیین صلاحیت پیمانکاران ،میتوانیدبا کارشناسان مرکز خدمات گواهینامه تماس گرفته وبصورت رایگان ازاطلاعات ودانش به روزکارشناسان مرکز خدمات گواهینامه استفاده نمایید .کارشناسان مابهترین وسریعترین راه راجهت اخذ انواع گواهینامه های ملی وبین المللی بمتقاضیان خود ارائه می نماید .

بامادرارتباط باشید…..                              ۴۴۸۲۶۸۴۱-۰۲۱