انواع گواهینامه شرکتی

گواهینامه شرکت پیمانکاری

گواهینامه های مربوط‌به شرکتهای پیمانکاری که‌درمناقصات بصورت گواهینامه امتیازآور میباشند ویا گواهینامه های اجباری والزامی درمناقصات میباشند رابرای شما شرح خواهیم داد. انواع گواهینامه های مربوط‌به شرکتهای پیمانکاری رادرلیست زیرمشاهده مینمایید،روی هرسطر ونام گواهینامه کلیک بفرمایید تامطلب مورد نظرآن گواهینامه برای شما نشان داده شود.
۱)گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری یا گواهی تعیین صلاحیت پیمانکاران (جزءگواهینامه های الزامی درمناقصات میباشد)که‌برای شرکتهای مهندسی باعنوان رتبه/گرید ،شناخته میشود وبرای شرکتهای خدماتی بعنوان مجوزاداره کار اخذ میگردد.

۱_۱) رتبه پیمانکاری _ گرید پیمانکاری

۱_۲) مجوزاداره کار_ تاییدصلاحیت شرکتهای خدماتی

۲)گواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکاران(جزءگواهینامه های الزام شده درمناقصات میباشد)
*گواهینامه های الزام شده درمناقصات : طی بخشنامه ای‌به تمامی سازمانهای مناقصه گذارابلاغ شده است‌که ازورود شرکتهای پیمانکاری بدون داشتن گواهینامه تاییدصلاحیت ایمنی پیمانکاران جلوگیری نماید.

۳)گواهینامه   IMS ، گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (جزءگواهینامه های امتیازآور درمناقصات)

۴)گواهینامه iso9001 ، گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت (جزءگواهینامه های امتیازداردر مناقصه)

۵)گواهینامه iso14001 ، گواهی سیستم مدیریت زیست محیطی (جزءمدارک امتیازآوردر مناقصات)

۶)گواهینامه iso45001 ، گواهی سیستم مدیریت ایمنی حرفه ای (جزءمدارک امتیازآوردر مناقصه)

۷)گواهینامه OHSAS18001 ، مدرک سیستم مدیریت ایمنی شغلی (درواقع این گواهینامه واستاندارد درحال حاضربه iso45001 تغییریافته است اماهنوز دربرخی‌از اسناد مناقصات ،جزء مدارک امتیازآور دیده میشودو لحاظ میگردد، امااگرشرکتی گواهینامهiso45001 ،رادریافت نمایددیگر نیازی به اخذOHSASA18001 نیست)

۸)گواهینامه ISO/IEC27001 ، گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (جزءگواهی امتیازآوردر مناقصات)

۹)گواهینامه ISO/TS29001 ، مدرک گواهی سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت ، گازو پتروشیمی (جزءمدارک امتیازآوردر مناقصه)

۱۰)گواهینامه  HSE_MS ، سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی ومحیط زیست (یکی دیگراز مدارک امتیازآوردر مناقصات)

۱۱)داشتن HSEplan ، دربرخی‌ازمناقصات الزامی میباشدو پیمانکار بایدهمراه بامدارک شرکت درمناقصات به‌کارفرما ارائه دهد ودربرخی مناقصات الزام نمیباشد.(کارفرمای شهرداری بسیارروی HSEplan ، حساس میباشد.)

همانطوریکه دربالا ذکر گردید اینها برخی ازاسنادی هستندکه‌‌درمناقصات بصورت الزامی یابصورت گواهی نامه امتیازآور محسوب میشوند.شرکتها بایدتمامی مدارکی که‌باعث بالابردن توان رقابتیشان نسبت بارقبا رادارند تهیه نمایند، ازآنجاییکه دریافت برخی ازاین گواهینامه ها ،زمانبر ودارای پروسه اداری طولانی میباشد، شرکتهاباید سرعت خودرادر اخذ گواهینامه ها ،بالاببرند.

احتمالاشما باجستجوی کلمات زیردر گوگل به‌این صفحه هدایت شده اید:

گواهینامه الزامی در مناقصه ،گواهی نامه های الزامی در مناقصات ،انواع گواهینامه برای شرکت در مناقصه ، گواهینامه های مناقصات ،مدارک شرکت در مناقصات ،اسناد مناقصه ،گواهینامه های امتیاز آور درمناقصات ،چطور درمناقصه امتیاز بالابدست آوریم ، نحوه امتیاز بندی مناقصات ،مدارک مورد تایید مناقصات ،گواهینامه ایزو مناقصات ،اخذ ایزو سریع برای مناقصه ، هزینه اخذ ایزو برای مناقصه ، زمان اخذ ایزو ،مدت اخذ گواهینامه ایزو ،گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران ،گواهی نامه تایید ایمنی پیمانکاران ،مدرک HSE پیمانکاری ، مدرک HSE پیمانکاران

بامادرارتباط باشید ….       ۴۴۸۲۶۸۴۱-۰۲۱