گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درواقع گواهینامه میباشد بامجوز صدور فقط وفقط ازطریق اداره کار، یعنی هیچ مرجع ومرکز صدور گواهینامه دیگری حق صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران راندارد وتنها نهادرسمی صادرکننده گواهی نامه ایمنی پیمانکاری ، اداره کار میباشد.