دریافت گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ،بیشترین آماردربین صدور گواهینامه ایزو رادارامیباشد ،صدور گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ ،به جهت شرکت درمناقصات برای متقاضیان وشرکتها بسیار حائز اهمیت میباشد وتمامی شرکتها وسازمانهابا زمینه فعالیتهای مختلف بدنبال گرفتن گواهی ایزو ۹۰۰۱ هستند.