گواهینامه ایزو 9001 - iso9001

گواهينامه ISO9001

گواهي نامه ايزو ۹۰۰۱ ازسري استاندارد ۹۰۰۰ ميباشد باعنوان سيستم مديريت كيفيت وبعنوان عمومي ترين وهمچنين مادر تمامي استانداردها ميباشد. ISO9001 بعنوان پيش نياز تمامي استانداردها ميباشد ودر حقيقت بسياري الزامات مورد نياز هركدام ازانواع استاندارد درون استاندارد ايزو ۹۰۰۱ تعريف شده است.

گواهي نامه ISO9001 مورد استفاده تمامي سازمانها باهرگونه فعاليتو فرآيند ميباشد. کلیه الزامات ایزو ۹۰۰۱  عمومی ميباشدو صرف نظر ازنوع ویا اندازه سازمان یامحصولات وخدمات ارائه شده جهت سازمان قابل اجراست. استاندارد ISO9001 الزامات مرتبط با كيفيت رابيان ميكندو بهمين دليل سيستم مديريت كيفيت نام گرفته است. سيستم مديريت كيفيت طي يك روند ارتقا يافته وعنوان سيستم مديريت كيفيت راگرفته است. درابتدا ايزو ۹۰۰۱ باعنوان سيستم كنترل كيفيت وسپس تضمين كيفيت ودر نهايت بعداز ويرايشهاي مختلف باعنوان سيستم مديريت كيفيت تدوين شد.

استاندارد ISO9001 شرایط ونيز الزامات لازم جهت سیستم مدیریت کیفیت رامشخص وبيان میکند: ايزو ۹۰۰۱ بيان ميكندكه سازمان متقاضي بایستي توانایی خودرا جهت ارائه مداوم محصولات و خدمات مطابق باخواسته ورضايت مشتری وهمچنين الزامات قانونی ومقرر قابل اجرا نشان دهد وبكار بگيرد. هدف ازاین کار ارتقاء رضایت مشتری ازطریق كاربرد مؤثر سیستم ازجمله فرایندهای بهبود سیستم و اطمینان از انطباق بارضايت وخواسته مشتری و رعايت الزامات قانونی و مقررات ميباشد.

گواهينامه ISO9001 بعنوان پيش نياز تمامي انواع استاندارد مطرح ميباشد وهميشه توصيه مراجع ثبت وصدور گواهينامه ايزو اينست؛ سازمان ابتدا ايزو۹۰۰۱ راتهيه وتدوين كرده و طراحي ونيز پياده سازي نمايد وسپس هرنوع استاندارد ديگري راكه مطابق بافرآيند وفعاليتش ميباشد.

گواهي ISO9001 اغلب دركنار دو گواهي ISO14001 وهمچنين ISO45001 طراحي ونيز پياده سازي ميگردد. بعبارت ديگر سيستم مديريت كيفيت دركنار دو سيستم مديريتي ، سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي وهمچنين سيستم مديريت زيست محيطي اغلب طراحي ميگردد وهمچنين بايستي بيان كردكه از طراحي سه سيستم ذكر شده يعني سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي ، سيستم مديريت كيفيت وهمچنين سيستم مديريت زيست محيطي ، سيستم مديريت يكپارچه يعني همان IMS بدست ميايد واصطلاحا ازهمين طراحي و پياده سازي سه استاندارد ايزو ۴۵۰۰۱ ، ايزو ۱۴۰۰۱ ونيز ايزو ۹۰۰۱ ميگويند سازمان موفق به تدوين سيستم مديريت يكپارچه درون سازمانش گرديده است.

كاربران درون گوگل ممكنست باعناوين زير بدنبال مطلب مورد نظر خودشان جستجو نمايند: نحوه دریافت دریافت مدرک ISO 9001 , مراحل گرفتن گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱, گواهينامه ISO9001 , گواهي ISO9001 , استاندارد ISO9001 , گواهي نامه ISO9001 , گواهينامه ISO 9001 , گواهي ISO 9001 , استاندارد ISO 9001 , گواهي نامه ISO 9001 , استاندارد ISO 9001 و ارتباطش باديگر استانداردها , تغييرات ايزو ۹۰۰۱ , سيستم مديريت كيفيت ISO9001 , مراحل پياده سازي سيستم مديريت كيفيت , مراحل پياده سازي ISO9001 , ايزو ۱۴۰۰۱ , ايزو ۴۵۰۰۱ , ايزو ۹۰۰۱ , گواهينامه ايزو ۹۰۰۱ , گواهي ايزو ۹۰۰۱  , استاندارد ايزو ۹۰۰۱, گواهي نامه ايزو ۹۰۰۱ وغيره.

مركز خدمات گواهينامه باسابقه درخشان درخصوص مشاوره واطلاع رساني جهت اخذ استاندارد ISO9001 ,درخدمت متقاضيان محترم ميباشد.