گواهينامه HSE , گواهي نامه HSE-MS

گواهي نامه HSE مخفف عبارت Health & Safety & Environment Management System ميباشد. گواهي hse ازانواع گواهينامه هاي مورد نياز ومورد استفاده تمامي شركتها باهرنوع فعاليت ميباشدكه ممكنست كارفرما جهت مناقصات ازشركتها تقاضا كنند. درواقع گواهينامه HSE ويا همان HSE-MS ازانواع گواهينامه ها ميباشدكه ازشركتها جهت شركت درمناقصات خواسته ميشود.

گواهي HSE ياهمان HSE – MS باعنوان سيستم مديريت بهداشت ، ايمني و محيط زيست ميباشدكه متشكل ازدو استاندارد ISO14001 سيستم مديريت زيست محيطي وهمچنين ISO45001 سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي ميباشد. درحقيقت گواهينامه hse ياهمان hse-ms الزامات تعريف شده دو استاندارد ايزو ۱۴۰۰۱ وهمچنين ايزو ۴۵۰۰۱ رابيان ميكند ودرخود دارد. همچنين الزامات استاندارد HSE درون استاندارد ISO9001 تعريف گرديده است بهمين دليل بهترست سازمان متقاضي دريافت HSE – MS ابتدا وقبل ازهر اقدامي جهت دريافت HSE درابتدا استاندارد ايزو ۹۰۰۱ رادريافت نمايند.

گواهينامه HSE الزامات ايمني و بهداشت شغلي كاركنان يك مجموعه رامورد توجه قرار ميدهد وهمچنين الزامات زيست محيطي رابيان ميكند وهنگاميكه مجموعه اي طرح HSE – MS رادرون سازمانش طراحي و پياده سازي نمايد درحقيقت بيان ميشودكه ايمني وبهداشت شغلي افراد شاغل وكاركنان وهچنين اشخاص درگير رامورد توجه قرار داده است. ضمنا بايستي اشاره كردكه هنگاميكه سازماني گواهينامه HSE راطراحي و پياده سازي وهمچنين اخذ مينمايد گفته ميشود سازمان موفق به پياده سازي مدل HSE – MS گرديده است.

استاندارد HSE هم جهت سازمانها ونيز جهت افراد ميتواند اخذ گرددكه جهت افراد باعنوان گواهي نامه آموزشي HSE مطرح ميگرددكه امروزه بعنوان يك رشته دانشگاهي مطرح ميباشد وبازار كار مناسبي دارد. همچنين غيراز دانشگاهها مراكز آموزشگاهي نيز HSE راآموزش داده واين گواهينامه HSE راطي دوره هاي آموزشي جهت اشخاص آموزش ديده صادر ميكند واين افراد ميتوانند بعنوان مسئول HSE ويا مدير ايزو درون سازمانها فعاليت نمايند وبازار كار خوبي داشته باشند.

گواهي HSE راميتوان بتنهايي نيز گرفت امااينگونه گواهي HSE ياهمان HSE – MS تحت اعتبار مراجع اعتبار دهنده معتبر نميباشد. مراجع و موسسات صدور گواهي نامه ايزو اقدام مينمايندبه صدور گواهي نامه HSE بتنهايي امااين گواهينامه HSE توسط مراجع اعتباردهي اعتبار داده نميشوند. بدليل اينكه HSE وياهمان HSE – MS درحقيقت مدل سيستم مديريتي ميباشدكه چنانچه سازماني قصد گرفتن آنرا ازطريق مراجع معتبر اعتبار دهنده بخواهد دريافت نمايد بايستي بطور همزمان دو استاندارد ISO45001 وهمچنين ISO14001 راجهت سازمانش طراحي ونيز پياده سازي وهمچنين دريافت نمايد. ضمن اينكه تاكيد ميگردد بدليل اشتراكات اساسي سه سيستم ۱۴۰۰۱ ، ۴۵۰۰۱ وهمچنين ۹۰۰۱ وجلوگيري ازهزينه دوباره كاري بهترست سيستم مديريت كيفيت ISO 9001 نيزقبل ويا همزمان با دو استاندارد ايزو ۱۴۰۰۱ ونيز ايزو ۴۵۰۰۱ طراحي وپياده سازي واخذ گردد. البته ميتوان درابتدا ISO 9001 وسپس دريك بازده زماني ISO14001 وهمچنين ISO45001 راطراحي ودريافت كنند.

مزاياي طراحي و پياده سازي HSE سيستم مديريت ايمني ، بهداشت ومحيط زيست ميتوان بدين چند موردكه فقط چندمورد ازمزاياي طراحي وهمچنين استقرار سيستم مديريت ايمني ، بهداشت ومحيط زيست ميباشد اشاره كرد: كنترل وكاهش وقايع وحوادث محيط كار ، كاهش وكنترل عواقب بلند مدت حوادث ناشي ازنقص عضو ويا صدمات جاني درون زندگي كاركنان ، افزايش توليد وبهره وري، ايجاد وافزايش انگيزه پرسنل جهت اينكه درون محيطي ايمن مشغول بكار هستند، شناسايي خطرات موجوداما غيرقابل پيش بيني درون محيط كار ، كاهش آلودگي محيط زيست اعم ازآب وهوا ، كاعش ضايعات خدماتي ومحصولي ، حفاظت ازمنابع طبيعي ونگهداري آن جهت نسلهاي آتي وغيره.

مراجع صادركننده HSE نيزهمان مراجع صادر كننده انواع گواهي نامه ISO ميباشند. مراجع صادركننده HSE نيزمانند ايزو اصطلاحا CB ناميده ميشوندكه خوداين CB زيرنظر AB اعتبار دهي ومديريت ميگردد ودر نهايت خود AB زيرنظر سازمان اعتبار دهي بين المللي IAF اعتبار دهي ميگردند بهمين دليل گواهينامه IAF داراي بالاترين سطح اعتبار ميباشد. البته درون ايران ۵۰۰ الي ۶۰۰ مركز غير IAF نيزهستندكه گواهي ISO وهمچنين HSE صادر ميكنندكه درحقيقت CB ونيز AB ساخته خودما ايرانيها هستند.

متقاضيان درون گوگل ممكنست باعناوين زير جهت مطلب مورد نظر خودشان جستجو نمايند:

گرفتن مدرک HSE ، مدرک معتبر HSE ، ثبت نام مدرک HSE ، مدرک بین المللی HSE ، کاربرد مدرک HSE ، چگونگی گرفتن گواهینامه HSE ، نمونه گواهینامه HSE ، مدرک HSE چیست؟ ، دوره آموزشی HSE ، گواهی HSE ، مدرک HSE ، کواهینامه HCE ، گواهی نامه HSE-MS ، گواهینامه HSE_MS ، گواهی اچ اس ای ، گواهینامه HSE  اداره کار ، مدرک ایمنی HSE ، گواهینامه HSE وغيره.

مركز خدمات گواهينامه باسابقه درخشان درخصوص مشاوره واطلاع رساني جهت اخذ انواع استاندارد ISO وهمچنين HSE جهت متقاضيان محترم ميباشد.