اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران چگونه است؟

مراحل دريافت گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران چيست؟

روند صدور گواهينامه تاييد صلاحيت HSE پيمانكاران چگونه است؟

زمان دريافت مدرك ايمني پيمانكاري چقدر است؟

شرايط گرفتن گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران چيست؟
مدارك جهت اخذ مدرك ايمني پيمانكاران چيست؟

اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران، به‌واسطه مشاوره وكارسازي مراحل دريافت گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاري، ازخدمات مركز “خدمات گواهينامه” ميباشد. سوالاتي كه‌در ابتداي اين‌مقاله به‌آنها اشاره گرديد، سوالاتي هستند كه‌متقاضيان دريافت مدرك تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران، پس ازتماس بامركز “خدمات گواهينامه” ازكارشناسان‌و مشاوران دريافت گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاري، ميپرسند. سوالات تقريبا مشابه ميباشدو فقط درادبيات گفتاري متقاضيان متفاوت است. بعنوان مثال حتي دربرخي تماس‌هااز دريافت گواهينامه HSE پيمانكاري، هم‌پرس‌وجو مينمايند، كه‌در اينجاهم لازم به‌ذكر است گواهينامه HSE، ومراحل اخذ گواهينامه HSE، متفاوت‌از گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران، ميباشد.اما از آنجاييكه هردو گواهينامه يعني‌هم گواهينامه HSE، وهم مدرك تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاري، ازايمني اسفاده مي‌نمايند، متاسفانه متقاضيان اين‌دو گواهينامه را باهم اشتباه مي‌گيرند. براي‌دريافت گواهينامه HSE، وكسب راهنمايي واطلاعات بيشتر درزمينه مدرك HSE، اينجا راكليك نماييد ومقاله مربوطه رامطالعه نماييد. حال به‌سراغ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران باز مي‌گرديم وبه‌صورت مختصر كه‌در حوصله خواننده باشد وهمچنين اقتضاي فضاي مجازي ايجاد مينمايد، توضيحاتي راپيرامون دريافت گواهي ايمني پيمانكاري عرض خواهيم نمود.

مراحل دريافت گواهينامه تاييدصلاحيت ايمني پيمانكاري چيست؟ چند آيتم و مرحله مهم‌در روند اخذ گواهي پيمانكاري مهم است:

الف) داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاري(لازم به‌توضيح است اگرگواهينامه صلاحيت پيمانكاري‌را ازسازمان مديريت دريافت نموده باشيد به‌آن رتبه‌ يا گريد مي‌گويند. -جهت كسب اطلاعات بيشتر كليك نماييد- واگر همين گواهينامه تاييد صلاحيت پيمانكاري، رااز اداره كار دريافت نموده‌باشيد به‌آن مجوز اداره كار مي‌گويند –براي كسب اطلاعات بيشتر كليك نماييد- درهر دوصورت اين‌دو مركز قابل قبول هستندو گواهينامه صلاحيت پيمانكاري شما قابليت استفاده دارد. )

ب) داشتن يك نفر به‌عنوان مسئول ايمني :شركت متقاضي گرفتن گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران، بايد يك‌نفررا به‌عنوان مسئول ايمني شركت خود معرفي نمايد- اين‌شخص داراي يكسري شرايط خاصي ميباشد، براي كسب اطلاعات بيشتربا مركز “خدمات گواهينامه” تماس بگيريد.

ج) گذراندن كلاس‌هاي آموزشي كارگري وكلاس آموزشي كارفرمايي: تمامي اعضاي ليست بيمه شركت خواهان كسب مدرك ايمني پيمانكاري، بايد يك كلاس آموزشي تحت عنوان كلاس آموزشي كارگري رابگذرانند. همچنين يكي‌از اعضاي هيئت مديره نيزبايد كلاس آموزش كارفرمايي راطي نمايد.

د) شركت حتما بايد داراي قرارداد وپروژه فعال باشد، همچنين براي پروژه‌ها وقراردادهاي به‌اتمام يافته نيزمفصا حساب داشته‌باشد ويكسري مدارك ديگركه درروال اخذگواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران، خدمت شما اعلام مي‌گردد. برخي ازمتقاضيان دريافت گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران، درجستجوهاي خود درشبكه‌هاي مجازي وموتورهاي جستجو مانند گوگل، كلمات وجملات زيررا جستجو مي‌نمايند:

گواهي پيمانكاري، گواهينامه پيمانكاران،‌گواهي ايمني پيمانكاري، گواهي نامه ايمني پيمانكاران، مدرك ايمني، مدرك مسئول ايمني، شرايط گواهينامه ايمني پيمانكاران، گرفتن گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاري، گواهينامه تعيين صلاحيت پيمانكاران، مدرك تعين صلاحيت پيمانكاري، گواهي تايد سلاحيت پيمان، گواهينامه تاييد سلاهيت پيمانكاران، مدرك سلاحيت، گواهي صلاهيت پيمانكاري، مدرك HSE پيمانكاري، گواهينامه ايمني پيمانكاران، مدرك HSE ايمني پيمانكاري، اخذ مدرك ايمني، آموزش كارفرمايي، آموزش كارگري، دوره آموزش مسئول ايمني،

خواندن مقالات زيربه شما پيشنهاد مي‌گردد:

جهت اخذ گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران دركمترين زمان ممكن بامشاوران مركز “خدمات گواهينامه” تماس بگيريد       ۴۴۸۲۶۸۴۵-۰۲۱