سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه IMS ،زمانی شرکت متقاضی دارنده سیستم مدیریت یکپارچهIMS ،خواهد بودکه درشرکت‌خود سیستم مدیریت کیفیت ایزو۹۰۰۱ ،سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو۱۴۰۰۱ وسیستم مدیریت ایمنی حرفه ای ایزو۴۵۰۰۱ یااصطلاح قدیمی آن OHSAS18001 ،راپیاده سازی واجرانموده باشدو موفق به کسب‌و اخذگواهینامه ایزو۹۰۰۱ ، گواهینامه iso14001 وگواهینامهiso45001 گردد.زیرا سیستم مدیریت یکپارچه یعنی پیاده سازی ویکپارچه کردن سه استانداردiso9001 ، iso14001 ، iso45001 یاهمان ویرایش قبلی OHSAS18001 ،درکل سازمان وزمانیکه این سه استاندارد باهم اجرا شوند دراصطلاح میتوان گفت که‌شرکت دارای سیستم مدیریت یکپارچه میباشد. هرشرکت وسازمانی میتواندبرای ارتقاکیفیت، کسب رضایت مشتری، دراولویت قراردادن ایمنی کارکنان خود، حفظ محیط زیست وخیلی اهداف دیگراین سه استانداردو ایزو۹۰۰۱ ، ایزو۱۴۰۰۱ و ایزو۴۵۰۰۱ و OHSAS18001 ،رااخذ نماید.

حالا شاید باخود فکرکنید چرااین استاندارد راباهم میاوریم وچرا هرشرکتی که‌این سه استانداردiso9001 ، iso14001 ، iso45001 ،یاهمان OHSAS18001 رابگیرد، دارنده سیستم مدیریت یکپارچهIMS ،خواهدبود؟

واگرشرکتی موفق به اخذ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ یامثلا استاندارد ایزو۲۲۰۰۰ سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی شودچراIMS نمیگیرد؟

بامثال ساده تر،باید بدانیم استاندارد ایزو۹۰۰۱ ،رامیتوان مادر تمامی استانداردها نام بردو استانداردiso14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین iso45001 یاهمان ویرایش قبلی OHSAS18001 ،سیستم مدیریت ایمنی وحرفه ای رامانند خواهروبرادردانست. زیرادر تولید یاارائه خدمات ، آیتم های مهم وعمومی برای تمامی زمینه فعالیتها ورشته گرایشها ، کیفیت خدمات ارائه شده،یاکیفیت پردازاش درفرآیند تولید بارعایت اصول زیست محیطی وحفظ محیط زیست ،رعایت ایمنی افرادوکارمندان شاغل درآن مجموعه وافراد دخیل درارائه خدمت سازمان متقاضی یاافراد دخیل درفرایند تولید محصول ، بسیارمهم میباشد.ازطرفی رضایت مشتری درمرحله آخر،ازخدمت ارائه شده یامحصول تولیدشده امری ضروری میباشد. بامطالعه دقیق متن استانداردایزو۹۰۰۱ وایزو۱۴۰۰۱ وایزو۴۵۰۰۱ به وضوح آیتم های بالارا خواهیم دیدومتوجه میشویم که چرااخذ این سه استاندارد باهم موجب اطلاق اصطلاحIMS سیستم مدیریت یکپارچه به شرکت مامیشود.

با پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS ،دراصل نمیتوانید تقاضای صدور گواهینامه IMS راداشته باشید ، زیرا سیستم مدیریت یکپارچه فقط یک اصطلاح میباشد ودارای گواهینامه صادرشده نمیباشد ونمیتوان برای آن گواهینامه معتبر صادرنمود، اگرشرکتی متقاضی اخذ گواهینامه IMS باشد، مراجع صادرکننده گواهینامه ایزو ،برایشان گواهینامه IMS راصادر مینمایند اماباید بدانید که ازاعتبارکافی برخوردار نیست ،ومانند این میباشد که شمابرای شخصی که گواهینامه رانندگی پایه ۲ ،رانندگی پایه ۱ و موتورسیکلت و گواهینامه ویژه دارد،تقاضای اخذ گواهینامه فول داشته باشید ،پس تقاضای اخذ گواهینامه IMS ،غیرممکن نیست امامرسوم ومعمول هم نیست.

شما ممکن است باجستجوی کلمات زیر درگوگل به این صفحه منتقل شده باشید:

اخذ گواهینامه ایزو ،دریافت مدرک ISO ، ایزو چیست؟ ،گواهی نامه IMS  ، سیستم مدیریت یکپارچه ، اخذ ایزو ، ISO ، IMS ، اخذ گواهی نامه ایزو معتبر ، مراجع معتبر صدور ایزو ، مراجع معتبر صدور گواهی نامه ایزو ، مراجع معتبر صدور مدرک ایزو ، دریافت مدرک معتبر ایزو

باما درارتباط باشید….                                              ۴۴۸۲۶۸۴۱-۰۲۱