رتبه پیمانکاری

اخذرتبه پیمانکاری چیست؟

گریدپیمانکاری درمناقصات چه اهمیتی دارد؟

بدون رتبه پیمانکاری نمیتوان درمناقصات شرکت نمود؟

مناقصات رتبه پیمانکاری چگونه است؟

امتیاز اخذرتبه پیمانکاری درمناقصات چقدراست؟

برای چه بایدرتبه پیمانکاری بگیریم؟

رتبه پیمانکاری تاچه عددی است؟

بالاترین گریدپیمانکاری چیست؟

الزامات اخذرتبه ۱پیمانکاری چیست؟

پایین ترین رتبه پیمانکاری چیست؟

شرکتهای تازه تاسیس چه گریدی میتواننداخذنمایند؟

مهندسین امتیازآوردرگریدپیمانکاری چیست؟

سابقه بیمه مهندسین امتیازآوردرگریدپیمانکاری چیست؟

سئوالات بالاازاین دست سئوالات ،دغدغه تمام شرکتهاوسازمانهایی میباشد،که میخواهندبرای اخذرتبه پیمانکاری ، گرید پیمانکاری اقدام نمایندبیاییددرابتدابه این موضوع بپردازیم که اخذگررید ،رتبه پیمانکاری چه الزامی داردواصلا برای چه شرکتهاوسازمانهابایدگریدپیمانکاری دریافت نمایند؟

درحال حاضرهرشخصی میتواندشرکتی راثبت نمایدوشروع به فعالیت نماید،امااین بدان معنانیست که درآن زمینه فعالیت دارای صلاحیت و دانش وامتیازات فنی میباشدیاخیر،ثبت شرکت فقط اطلاعات اولیه رادربرمیگیردوهرشخصی براحتی میتواندشرکت راثبت نماید.بنابراین اگرشرکت ثبت شده دارای دانش فنی وتخصص لازم تجربه بالاست نیازداریدخودراازبقیه رقباوهمکاران خودبالاترنشان  دهید.درهمین راستا سازمانهایی ایجادشده اندکه صلاحیت شمارابررسی مینمایند ازنظردانش فنی،مهارت ، تخصص  کاری ، پشتیبان مالی ،سرمایه درحال گردش و…. به شما رتبه ای رااختصاص میدهند.که ممکن است رقبای شما،یاازرتبه شمابالاتر،یاازرتبه شما پایینترباشند،هرچه دانش فنی ، نیروهای متخصص کاری ، پشتیبان وسرمایه مالی ، پروژه های قبلی اجراشده شما بالاترباشد.

مسلما رتبه بهتری کسب خواهیدنمود.