اخذ رتبه پیمانکاری ازسازمان برنامه وبودجه اصطلاحا ساجات نامیده میشود ،تمامی پیمانکاران باتوجه بزمینه فعالیت خود مندرج دراساسنامه شرکت درزمان ثبت شرکت ،دررشته های گوناگون مانند رتبه ابنیه ،رتبه تاسیسات، رتبه آب ، رتبه نیرو ،رتبه نفت وگاز ،رتبه راه و ترابری ،رتبه صنعت ومعدن ،رتبه ساختمان وغیره میتوانند مدرک رتبه پیمانکاری دریافت نمایند.