اخذ رتبه انفورماتیک ، ویا  گرفتن گرید انفورماتیک درشرکتهای کامپیوتری وIT محوریکی ازاصولیترین ومهمترین پارامترها میباشد، زیراشرکتهابه هدف کسب درآمد وارد بازار میشوند وهرشرکتی باتوجه زمینه فعالیت خود،یابصورت تک وشاخص محصول وخدمات خودرا عرضه مینماید ،یابصورت شرکت درمناقصات درحوزه فعالیت وزمینه فعالیت شرکت خود.