رتبه انفورماتيك , گريد انفورماتيك

رتبه انفورماتيك ويا همان گريد انفورماتيك ,مخصوص شركتهاي فعال درزمينه IT , ITC , كامپيوتر وفن آوري اطلاعات ميباشد.

گريد انفورماتيك ,مختص آندسته شركتها ميباشدكه درون اساسنامه شركت موضوعاتي غيراز موضوعات انفورماتيكي , ارتباطات وهمچنين فناوري اطلاعات نبوده و موضوعيت اساسنامه آنها فقط شامل مضمونهاي انفورماتيكي , مخابرات , فناوري اطلاعات وهمچنين ارتباطات باشد. گريد انفورماتيك ,در۵ رسته و۱۵ رشته ميتواند دريافت شود. گريد ويا رتيه انفورماتيك ,قبلا توسط شورايعالي انفورماتيك ثبت وصدور وهمچنين مديريت ميشد اماامروزه رتبه انفورماتيك ,توسط سازمان برنامه و بودجه كشور مديريت وصادر ميگردد. گريد انفورماتيك ,مدت اعتبارش دوساله بوده وهرسال بايستي قبل ازسرآمدن مدت يكساله اش تمديد شود وشركتهاي داراي رتبه انفورماتيك ,بايدبا دردست داشتن جديدترين مدارك مراجعه كنندبه سازمان برنامه و بودجه و رتبه انفورماتيك ,جديد بگيرند وهمچنين بادادن اظهارنامه مالياتي موردتاييد ماليات به سازمان برنامه وبودجه حائز امتياز بالاتري گردند.

گريد انفورماتيك ,مورد نياز شركتهاي فعال درزمينه IT , ITC , كامپيوتر وفن آوري اطلاعات بجهت شركت درون مناقصات وهمينطور صادرات ميباشد. شركتهاي حائز دريافت رتبه انفورماتيك نميتوانند رتبه پيمانكاري دريافت كنند، بعبارت ديگر شركتهاي فعال درزمينه تاسیسات , برق , الکتریکی , الکترونیک , قدرت , مکانیک , ابنیه , کشاورزی , صنعت ودرواقع آندسته شركتهاكه حائز دريافت گريد پيمانكاري ويا رتبه پيمانكاري هستند نميتوانند رتبه انفورماتيك دريافت كنند وموضوع اساسنامه سازمان متقاضي دريافت گريد انفورماتيك ,نبايد تاسیسات , برق , الکتریکی , الکترونیک , قدرت , مکانیک , ابنیه , کشاورزی , صنعت ويا زير رشته هاي آنها باشد وتنها بايستي موضوع اساسنامه آنها فناوری اطلاعات ونيز ارتباطات وهمچنين تمام حوزه های کامپیوتری ويا مخابراتی باشد .

رتبه انفورماتيك ,مزيتي داردبه نسبت رتبه پيمانكاري وهمچنين رتبه مشاوره وآن اينست؛ شركتهاي تازه تاسيس ميتوانند باداشتن يكسري شرايط رتبه ويا گريد انفورماتيك ,دريافت كنند. حتي شركتهاي راكدكه چندسالي هست فعاليتي ندارندو اظهارنامه مالياتي نيزندارند باارائه ليست بيمه ميتوانند دردو رشته رتبه ۷ بگيرند.

گريد ويا رتبه انفورماتيك ,ومدارك لازم بجهت دريافت گريد انفورماتيك شامل مدارك ذيل ميباشد: اسكن تمام صفحه هاي روزنامه تاسيس , اساسنامه داراي موضوع فعاليت , روزنامه رسمي حاوي جديدترين اطلاعات تغيير درمديرعامل وهيات مديره شركت متقاضي , روزنامه رسمي حاوي جديدترين اطلاعات تغيير در آدرس وكدپستي شركت متقاضي , اظهارنامه مالياتي دوساله اخير شركت انفورماتيكي , صورتجلسه مجمع سهامداران شامل اطلاعاتي چون ارزش سهام وتاريخ سهامدار شدن اعضاي سهامداران , تاييد وامضاي فرم تعهدنامه , سابقه كار مديرعامل واعضاي هيات مديره وكارشناسان الزامي شركت متقاضي دريافت رتبه انفورماتيك وياهمان گريد انفورماتيك , مدارك مديرعامل واعضاي هيات مديره وكارشناسان الزامي شركت متقاضي دريافت رتبه انفورماتيك وياهمان گريد انفورماتيك شامل مدرک تحصیلی , كپي صفحه اول شناسنامه , كپي پشت وروي کارت ملی ودرنهايت كپي کارت پایان خدمت , ليست بيمه مديرعامل وهمچنين كارشناسان الزامي طبق سه ماهه اخير , قراردادهاي پنج ساله آخر شركت متقاضي.

گريد انفورماتيك ويا رتبه انفورماتيك ,ازرتبه ۷ تا رتبه۱ متغير ميباشد. رتبه ۷ پايين ترين رتبه ورتبه ۱ بالاترين رتبه ميباشد. تحصيلات مديرعامل بايستي ليسانس علوم كامپيوتر ( سخت افزار ويا نرم افزار و IT  ) ويا رشته هاي مورد تاييد سازمان برنامه و بودجه مانند مهندسي مكانيك , برق , عمران , صنايع , رياضي وفيزيك , شيمي وهمچنين آمار باشد. درصورت ديپلمه بودن مدير عامل ده سال سابقه كار درحوزه كامپيوتر ورشته هاي مرتبط ودر صورت فوق ديپلم بودن دررشته كامپيوتر ۴سال سابقه كار ورشته هاي مرتبط ۶سال سابقه كار الزامي ميباشد.

كاربران بدنبال مطلب مورد نظر خودممكنست باعناوين زير درون گوگل جستجو نمايند: گريد انفورماتيك , رتبه انفورماتيك , گريد و رتبه انفورماتيك , رتبه و گريد انفورماتيك , رتبه انفورماتيك يا گريد انفورماتيك , گريد يا رتبه انفورماتيك , شرايط دريافت رتبه انفورماتيك , نحوه دريافت رتبه انفورماتيك , مدارك لازم جهت دريافت رتبه انفورماتيك , مدارك لازم جهت دريافت گريد انفورماتيك , شرايط دريافت گريد انفورماتيك , شرايط دريافت رتبه انفورماتيك ازسازمان برنامه وبودجه , شرايط دريافت گريد انفورماتيك ازسازمان برنامه وبودجه وغيره.

مركز خدمات گواهينامه باسابقه درخشان درخصوص مشاوره واطلاع رساني جهت اخذ گريد انفورماتيك ,درخدمت متقاضيان محترم ميباشد.

توجه داشته باشید اطلاعات درج شده دراین مقاله ،تجربیات این مرکز درراستای اخذ رتبه انفورماتیک میباشد، وازآنجاییکه قوانین مرتبا درحال تغییر میباشد فقطبه نکات درج شده اکتفا ننموده وبرای دریافت اطلاعات بیشتر باکارشناسان مرکز درارتباط باشید…