گواهی نامه ایزوISO فوری

گواهینامه ایزو فوری،ارزان ومقرون بصرفه موردنیازوتقاضای حجم کثیری ازصاحبین مشاغل،کاروسرمایه است،بویژه که باگسترش روزافزون وچشمگیرتکنولوژی،این امرانکارناپذیراست که برای پیشروی دردنیای امروز،بایستی بدنبال راهی برای همسوسازی کسب وکارخودباجامعه جهانی وتکنولوژی حاکم برآن بود.

زمانیکه گواهی نامه ISO درگذشته همچون امروزشناخته شده نبود،مراحل دریافت ایزوبسیاروقت گیروزمانبربودوانرژی زیادی راطلب می کرد.

درگذشته،بعلت کمبودمشاوران فعال درحوزه اجرای استانداردISO  ،اطلاع کم دارنندگان مشاغل وسرمایه درمورد ایزو وپروسه کسب گواهینامه ایزو،پروسه ای دشواربود.امروزه که وقت وزمان حکم طلاوکیمیاراداردوهمچون گوهرناب است،فرآینددریافت ایزو فوری اهمیتی دوچندان یافته است.

پیاده سازی ایزو،استانداردهای جهانی،اعتمادواطمینانی راایجادمیکند،درشرایطی که اقتصادجهانی ثانیه ای بپیش می رودومعاملات ارزشمندباتسهیل برقراری ارتباطات جهانی انجام،امضاوواگذارمی شوند،طبیعی استکه یک مدیربامشغله کاری فراوان نمی تواندزمان خودرابرای دریافت گواهی ایزوهای متعددصرف کندوبدنبال راهی برای اخذ  ISOفوری است  بخصوصکه پروسه دریافت گواهی ایزو،متفاوت وهراستاندارد ایزو ابعادگوناگونی رادربرمیگیرد.

ایزو بشماپیمانکارمحترم این فرصت رامیدهدکه بسایرین نشان دهیدکه بهتربن انتخاب برای هرپروژه شماهستیدواجرای پروژه توسط شمانویدبخش سودکلان،کیفیت بالا،بهروری قابل توجه وسودآوری هزینه های اختصاص داده شده رادرپی خواهدداشت.

مدیرباهوشی که همه جوانب کاری رامی سنجد،می داندکه دریافت ایزوواستانداردهای مختلف لازمه ومهرتاییدکسب وکاراوست،درنظرهم دارد،که بهینه سازی وقت وزمان وانرژی هم برای رونق هرچه بیشترفعالیت اجرایی او،ضروری است .ازطرفی مدیرباهوش می داندکه مشتری مداری جزغیرقابل اجتناب کاروسرمایه اوست ودرنظرداردکه ایزوفوری تاچه حدمی تواند درجذب اعتماد،سرمایه،رضایت مشتری نقش ایفاکند.دردنیای رقابت باهمکاران وسایرمدیران هم صنف خود،می داندکه دارابودن گواهینامه  ISOمی توانددرمناقضات بزرگ، برگ برنده ای دردستان اوباشد،بنابراین مدیرباهوش وموفق بدنبال سازمان وشرکتهای معتبرصدورگواهی ایزو فوری خواهدگشت تادردستیابی به هدفش اورایاری کنند.

دریافت گواهی ایزو فوری ،عملکردتازه وجدیدی رابرای هرسازمان،شرکت،موسسه،کارخانه،تولیداتی باهرمقیاس ودرهرحیطه فعالیتی دارد.

این مهم رادرنظرداشته باشیدکه دریافتISO  فوری،درکمترین زمان،کاملاقانونی،مطابق استانداردهای جهانی امروزه قابل دسترس می باشدالبته ذکراین نکته خالی ازلطف نیست که یک موسسه معتبر،مجرب،باتجربه،وبااطلاع درراه اخذ استاندارد ایزو فوری حائزاهمیت می باشد.

ایزو فوری،بسته بنوع برندوسطح اعتبارفعالیت شمافرق می کند،بطورکلی،اگربخواهیم مدت زمانی رابرای کسب ISO فوری عنوان کنیم،مدت زمان پیاده سازی  ISOواخذ گواهینامه ایزو،درسازمانهای مختلف بایکدیگرمتفاوت است،درسازمان وشرکت های کوچک حداقل سه تاچهارماه ودرسازمان های بزرگ،حداقل شش ماه دریافت استاندارد ایزو بطول می انجامد.البته اینمدت زمان بهمکاری دوجانبه مرکزمشاوره ایزو فوری ومتقاضی گواهی نامه  ISOفوری هم بستگی دارد،طبیعتاهرمقدارکه کارتیمی دوطرف هماهنگترباشد،مدت زمان دستیابی بهدف اخذ ایزو فوری کوتاه ترخواهدبود.درمواردی دیده شده،شرکت ها،مشاغل وسازمان هابرای پیروزی دریک مناقضه،تقاضای دریافت گواهی ایزو رادرکمترازیک روزدارند،درحالیکه ایزو فوری،پروسه ای داردکه مطمئناازیکروزبیشتربطول میانجامد،امازمان طولانی هم درمقایسه باگذشته نیازندارد،پس لطفاحتمادرنظرداشته باشید،که تبلیغات کسب گواهی ایزو فوری دربیست وچهارساعت سندواعتباری ندارد.اصل ماصداقت بامتقاضیان محترم می باشد.

دریافت ایزو جهت سازمان شمانیازمندبررسی اولیه توسط کارشناسان تیم CGS داردودرقدم بعدی مقداربودجه ای که شماجهت اخذISO  فوری اختصاص دادید،برای تیمGCS حائزاهمیت است ودرنهایت فرصت وبازه زمانی که شرکت یاموسسه شمادراختیارتیم CGS قرارخواد،داد،سه فاکتورسازنده جهت دریافت گواهینامه ایزودراختیارCGS قرارخواهدداد.

لطفاحتمابمنظوراستقرارسیستم مدیریتی اثربخش واستفاده ازنکات مثبت ومزایای حقیقی ایزو،پیش ازاقدام جهت دریافت گواهی نامه ایزو،اطلاعات وآگاهی خودراافزایش دهید.

تیم مشاوره ای مجرب CGSباتجربه کاری ودارا بودن تخصص درحوزه ،ISO کسب گواهی ایزو،مراحل دریافت استانداردISO  ،شرایط گرفتن گواهینامه ایزو،صدورگواهی نامهISO  درخدمت شماست.

تیم  CGSآماده همکاری وارائه مشاوره بشمادرزمینه مشاغل صنعتی ،تجاری ،بازرگانی ،پزشکی ،بهداشتی وسایرفعالیتهامی باشد.

نکته مهم دیگراین است که لطفاکارفرمایان وسرمایه گذاران محترم توجه داشته باشندکه گواهی ایزوراازموسسات صدورISO  قابل اعتمادومعتبردریافت نمایند.

متاسفانه عنوان ایزو فوری سبب شده است که عده ای بافتوشاپ ،این گواهی هاراصادرکرده وزمینه سلب اعتماد ،متقاضیان محترم رافراهم کنندامادرصورتیکه مرکزدریافت ایزو فوری شما،برند CGSباشد،اعتماد،اطمینان وآرامش خاطربرقرارمیشود.

درنظرداشته باشیدکه کسب ISO فوری دارای مزایای قابل توجهی است،ازجمله:

۱.کسب امتیازات لازم،برای فعالیتهای اقتصادی وتجاری

۲.امکان شرکت درمناقصات

۳.ارتقای سیستم کاری وفعالیتی

۴.بهبود روندسرمایه گذاری

۵.کسب اعتمادواطمینان خریداران

۶.افزایش سرعت گسترش فعالیت دارنده ایزو فوری

۷.تقویت برند

۸.افزایش فروش

۹.سوددهی بالا

۱۰.بهبودبازارصادرات وواردات

ISO فوری،اعتمادهمه جانبه مشتریان رادرپی داردوبه خریداران این فرصت رامی دهدکه شرکت وسازمان دارنده ایزو فوری،بدنبال کسب رضایت واطمینان آنهاست.

مراکزصادرکننده گواهینامه ایزو فوری،اصطلاحاCB نامیده می شود،مراکزCB تحت نظارت،مدیریت واعتبارAB فعالیت میکنندوبراساس نظارت مستقیم ABاعتباردهی می شوند.AB هم زیرنظر ارگان بین الملیIAF خدمات رسانی می کندواعتباردهی راانجام می دهد. همانطورکه مشاهده میفرمایید،استاندارد ایزو،صافیهاوموانع بسیاری راطی می کندتابه صدورگواهی نامه برسد.گواهینامهIAF قوانین ومقررات سخت گیرانه ای داردکه مستلزم زمان وهزینه است ونمی توان درقالب ایزو فوری،آن رادریافت نمود،درمقابل دارابودن گواهی نامه IAFبالاترین اعتباررادرزمینه صادرات ومناقضات تقدیم شماخواهدکرد.بنابراین بهترین گزینه پیشنهادی ممکن جهت شرکت های صادرکننده که زمان کافی دارند،بدون تردید،گواهی IAFمی باشد.

ایزو فوری درموردشرکتهایی که بسرعت میخواهنددریک مناقضه مهم شرکت کنند،اهمیت دوچندان پیدامی کندوباتوجه به آشنایی با IAFکه درسطح بین المللی اعتباربخشی می کند،مشخص استکه فاکتورزمان رافدای اعتبارسنجی خودنمی نماید،بنابراین گزینه مناسب برای شما،گواهی ایزو فوری غیرIAF می باشد،همینجابه شمااین اطمینان راخواهیم دادکه اغلب مناقضه گزاران،آنچنان سخت گیرنیستندکه ازسازمان یاشرکت شما،گواهی معتبرIAFرادرخواست کنند.

ایزو فوریIAF درعین قابل اعتمادبودن،بسیارمقرون به صرفه ازلحاظ هزینه وزمان است.

مشاوران CGS تا زمان اخذگواهی ISOوصدورایزو فوری درکنارشماخواهندبودوبامستندسازی مرحله بمرحله،شمارادرجریان روندکاروپیشرفت شماقرارخواهندداد.

نویسنده مقاله : سرکار خانم ف . ترک زاده