اخذنشان CE

دریافت مدرک CE ،یابعبارتی اخذگواهینامه CE ،بحث موردنظردراین مقاله میباشد وامیدواریم متقاضیان دریافت گواهیCE ،درانتهای این مقاله به‌تعبیری آموزشی درمورد نحوه گرفتن گواهینامهCE ،اطلاعات کافی ودقیقی راکسب نمایند.همانطور که‌شاید اطلاع داشته باشید. اخذاستانداردCE ، یاهمان استانداردصادرات محصول به اروپا ،درایران هیچگونه نهاد رسمی یادولتی نداردو زیرنظرهیچ ارگانی وسازمان خاصی نیست ونمیتوان کسب نمود.پس این سئوال برای متقاضیان کسب مدرک CE ،پیش می آیدکه ازکی گواهی CE معتبر ،رادریافت کنیم وهمچنین آیااین مراکزی که‌درسایتهای مختلف وباتبلیغات وشعارهای بسیاری ، خودرا نهاد صدورمدرک CE ، معرفی مینمایند ازاعتبار واقعی ولازم برخوردارند یاخیر؟

درخصوص اعتبارگواهینامهCE ،بایداین مطلب راعنوان کنیم که‌فقط وفقط وفقط گواهینامه CE ای موردتایید اتحادیه اروپا میباشدکه ازمراجع معتبراروپایی معرفی شده درسایت اتحادیه اروپاکه NANDO ،نام دارد اخذگردد.(شمامیتوانیدبه قسمت لینکهای مرتبط تارنمای مرکز” خدمات گواهینامه ” مراجعه نماییدتابه سایت اصلی ودقیق NANDO ،دست پیدانمایید. یاروی کلمه NANDO ،کلیک نمایید تاسایت اصلی برای شمانشان داده شود). دقت بفرمایید داخل ایران هیچ مرکز صدوری وجودندارد واگر شرکتی ادعای صدورگواهینامهCE ،راداشت دربهترین حالت ممکن نماینده شرکت اصلی واروپایی یااصطلاحا نماینده =NB Notify Body : مراجع صدورگواهینامه CE ، میباشدو درحالت دیگرفقط شرکتهایی هستندکه متاسفانه بدنبال سودجویی وسوءاستفاده ازعدم آگاهی متقاضیان گواهینامهCE ،هستند. حالکه ازاعتبار مراجع صدورگواهیCE ،صحبت نمودیم واطلاعات نسبتاخوبی کسب نمودیم بایدبدنبال هزینه صدورنشان CE ،وزمان اخذمدرک CE ،وهمچنین اطلاعاتی نسبت به نحوه اخذCE ،باشیم. هزینه صدورمدرک CE = بهمان دلیل ذکرشده درابتدای این مقاله‌که هیچ نهادو ارگانی وسازمانی مسئول اعطای نشان CE،درایران نمیباشد، بنابراین هربرند (البته منظوربرندهای اورجینال) قیمت متفاوت وخاص خودرااعلام مینماید ونمیتوان قیمت ثابت ویکسانی برای تمامی برندها ذکرنمود همچنین بایدنوع محصول شما ،زمینه کاری ومشخصات فنی محصولتان مشخص شودتا بتوان قیمت رااز مراجع معتبرصدورCE ، استعلام نمودوبه اطلاع متقاضیان گواهیCE ،رساند.زمان اخذنشانCE : زمان اخذگواهینامهCE نیزبه آیتمهای نوع محصول ، محل کارخانه تولیدمحصول، محل آزمایشگاه موردتاییدمرجع صادرکننده  CE ،نحوه ارسال نمونه آزمایشگاهی محصول تولیدی برای تاییدمحصول ،بستگی داردبنابراین زمان دقیق وثابت برای تمام انواع محصولات ویامحصولات مشابه نمیتوان اعلام کرد. امازمانی بین ۲تا۴ماه رابرای این موضوع درنظربگیرید. اگرکه قصدصادرات درزمان خاصی رادارید، ۲الی۴ماه قبلتر،زمان برای دریافت CE مارکردرنظرداشته باشید.

نحوه اخذCEیاهمان مراحل دریافت CE: جدای‌از هزینه های اخذگواهینامه CE ،ویازمان دریافت نشانCE ،مراحل اخذ نشان CE ،هم مهم وحائزاهمیت میباشد:مرحله اول انتخاب مشاوراصلح که‌درکنار شماباشد وحافظ منافع سازمان متقاضی اخذCE ،باشد،نه مشاوری که‌حافظ منافع مراجع صدورCE ،باشد.انتخاب وتایید مشاور دراین مرحله بسیار حساس ومهم است ؛زیرااگر مشاور دلسوزو کاربلد راانتخاب کنیدبقیه مراحل رابدون دغدغه واسترس ونگرانی پیش خواهدبرد ،مرحله بعدی نوشتن تکنیکال فایل محصول شمامیباشد.که مشاور به‌همراه مسئول فنی کارخانه شمااین فایل راتهیه مینماید.مرحله سوم ، حضورممیزیاممیزین برای بررسی وبازدید وممیزی ازخط تولیدمحصولتان .مرحله بعدی انتخاب محصول بصورت اتفاقی جهت ارسال‌به آزمایشگاه ،مرحله بعدی ارسال محصول‌به آزمایشگاه مورد تایید مرجع صدورگواهیCE شما، پس‌ازآن دریافت نتیجه تستها واصطلاحا Testreport ،محصول شما ودرنهایت صدورگواهینامه ce معتبر.

نکته مهم: حتما باید لوگویce ،روی تمامی محصولاتی‌که قصد صادرات آنهارادارید وبرای آنها ce ،گرفتید درج نمایید. حتمافایل وبرگه مشخصات محصولتان باید درجعبه محصول قرارگرفته باشد.دقت نماییدبرای هرمحصول بایدگواهینامهce ،رابصورت جداگانه دریافت نماییدوگواهی ce ،به‌کارخانه وشرکت شمابصورت کلی داده نمیشود.

برای دریافت اطلاعات کاملتر وتکمیلی میتوانید باکارشناسان مرکز “خدمات گواهینامه” تماس گرفته ،تابصورت کاملا رایگان شمارا راهنمایی نمایند.

متقاضیان دریافت نشان CE ،کلمات زیررادر جستجوهای گوگل واینترنتی خود ،بکارمیبرند:

اخذ نشان CE ،دریافت CE ، CE مارکر ، CE چیست ، استاندارد صادرات محصول به اروپا ،نشان CE برای اروپا ،لوگوی CE ، نشان CE ، ازکجا CE بگیریم ،مراجع معتبر صدور CE ،دریافت گواهی CE ، دریافت مدرک CE ، دریافت لوگوی CE ، اخذ CE سریع ، هزینه CE ،هزینه دریافت CE ، زمان اخذ CE ، زمان گرفتن CE ، CE معتبر ،CE درایران ،صادرات ،محصول ، اتحادیه اروپا ، گواهی صادرات به اروپا ،گواهی صادرات محصول

بامادرارتباط باشید …………….۴۴۸۲۶۸۴۱-۰۲۱